Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)


НазваниеНаучно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
страница3/13
Дата публикации21.02.2014
Размер1.54 Mb.
ТипНаучно-методический журнал
ley.se-todo.com > Культура > Научно-методический журнал
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской Федерации/ Отв. За выпуск В.Я.Стрельцов. – М.: Изд. отдел Управления информационного и документационного обеспечения Аппарата Совета Федерации, 2008. – 76с.


 • Права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, на практике. Руководство к конвенции МОТ №169. – Департамент Международных стандартов в области труда. – С.165-170.

 • http: arctic-council.org

 • Bankls J.A., Cortes C.E., Moodley K.A., Parker W.C. Principles and concepts for educating citizens in a global age. Seattle, WA: University of Washington, Center for Multicultural Education, 2005.
  ^ ЭВЭДЫ ТӨРЭН ҤЭРИН ҺУЛГУЛКАН, ДЬУЛЭСКИ БИНИЛКЭН


  Уяндина Платоновна Тарабукина,

  старший научный сотрудник Института национальных школ РС(Я)
  Эвэн һани дукамҥан Платон Афанасьевич Степанов-Ламутскай гэрбэдин Себян-Кюель дулаг эвэды һупкучэкэн Ньока республикан эвэды һупкучэкэлдун һупкутти эвен куҥалбан, балдача төрэндьур дьонтуралбу дукникан есчимэттэтэн эричэвутэн, Кобяи улусан МКУ «УО» бэллин, мут республикат Иҥэньгидэ ҥунмирэл Ассоциятан Презеденни А.В. Кривошапкин төруттин. Есчимэчэк экспертнай гургэвэн оритан: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» гургэвчимҥэлни; Национальнай вещательнай компания Саха «Гяван» редакторан; МБОУ «П.А. Степанов-Ламутскай гэрбэдин Себян-Кюель дулаг эвэды һупкучэкэн» хупкучимҥэлни.

  Эрэк есчимэчэклэ титэрэптукун ок-та эникэн һэгдэкрэ эвэды төрэмур һупкутникэн дьулдэлэ дьаватти һупкучэкэлдук-тэкэн эникэн бис, амарла дьөрмяр анҥан чидалан эвэды төрэмур һупкучилчэ һупкучэкэлдук-нян куҥал мэн дьонтуралбур тинчэл. Өтэрэптук балдача төрэми эрэгэр һупкутти Кобяи улустукун Себян-Кюель П.А. Степанов-Ламутскай гэрбэдин һупкучэктук, тадук Дулаг-Колыма улустукун Березовка В.А. Роббек гэрбэдин һупкучэктук, Томпо улуһан Тополинай һупкусэктукун, амарла һупкучилчэл һупкучэкэлдук: Эвено-Бытантай улустукун Саккырыр Р.И. Шадрин гэрбэдин һупкучэктук, Кобяи улуһан 9 клаһалкан Батамай һупкучэктукун, Мома улустукун Улаһан-Чистай Н.С. Тарабукин гэрбэдин һупкучэктук, тадук Төбүлэхлэ биси һупкучэктук, нян Хабаровскай край Арка гэрбэ билэк һупкучэктукун - кубэтчи 64 һупкутти мэн дьонтуралбур тинчэл. Кубэчин 90 гургэ ичэ.

  Куҥал дус мэргэндук дукча дьонтуралтан эмҥэ-дэ, һунта-да мулгулкасал. Ноҥартан эрэли бини тэгэлгэм дьонтуникан, мокиҥав, айанҥав эскэникэн, мулгумур һулгуман анҥаникан эҥэе балдача төрэндьур гяки оняникан дукчатан һо өрус. Бини тэгэлгэмэн одяривур, һагдыҥалбур төҥкэривур, энтилбур амтилбур һэрривур, нөҥилбур гудьэнивур эвэн һо нод, дус төрэндин дьонтучатан унубган-да, таҥабган-да. Ноҥартан дукчавутан «Би нян эрэли бини», «Би ҥунмир бэин бисэм», «Дьу-буг» һанилду дэлкэникэн һинмами элэкэн.

  «Би нян эрэли бини» һаниду куҥал баладача бугур гяки ичумэн, айанҥа мокиҥа анҥани илкэндьин һөтэлбэривэн этуникэн тобас дукчал. Ноҥартан балдача бугур һэрникэн, делгэнкэлбу, дэгилбу төрэнь оняникан дукчатан, онича оникан эр ичун. Ньөлтэпчи чулбаня кунтэк ньөчэлбэн улдэникэн миргита докалал дэгэндэ. Гуд кадарал, улгупникэн илатникан, яв-ул мулгатникан эрэли бини һаниман, бадикарап нулун-да һивраман, чивкачан икэдин мокиҥа мялриван этуримдэсил. Нонап тикэчэ иманрали мунрукан дөдэне удилби эмэнчэ, һавка һуличан эли ньурмача. Илаалкан долба бунин исни. Нэлкэрэп эдэм, айаври эньми эйумкун ҥалньунни тэрэмкэникэн Эвено-Бытантайдук дыгис классту һупкутти Слепцов Максим дукча дьонтурбан таҥадми, нэлкэрэп эдэн итилас энтукун һуримдэс. Громова Айыына балдача буглан Момала гяки делгэнкэ бисивэн, эрэли иррөчин айанҥа эрэлнивэн дьонтун. Эрэв таҥадми гяки оничав көеттимдэс бисэнди.

  «Би ҥунмир бэин бисэм» һаниду балдача дьуи-буги, дьанилби һокан айавривур эвэды балдача төрэндьур эскэникэн дукчал.

  Алексеева Иванна Себян һупкучэктукун упэии һоч аяврий мэтуникэн эчин дьонтуча:

  Дьула ирэку –

  Упэву бакалдавран,

  Ньөчэмдэс ясалдьи

  Мусэмгэрэн...

  Себяндук Татьяна Неустроева, ньуҥис класс һупкуттин, эньми дьугулин эчин дукча:

  Эньэ биһэкэн ибгаке ...

  ...Эньэ мутньун эрэгэр биврэн

  Куҥал эньэмур аявгарар.

  Протопопова Ольга нөчэми балдачалан һоч өрлдэчэй, ноҥман гудьэний, аяврий дьонтучаван таҥми, куҥакакан һайкаҥакан ньуритэлкэн гиркасчиддин эр ичун.

  Көчукэн нөчэму

  Өрусике балдача.

  Ясалчами бэлтэҥэкэн,

  Ндьуритчэми һайкаҥакан,

  Бөдэлчэми төникэн,

  Гиркасчими туркуддэн.

  Гудьэнике-дэ нөчэму

  Аике-да куҥачаму.

  Березовка һупкучэклэн һупкутти Иванова Айна “Һанин икэн” гөникэн һаними һулгуман адыкун төрэн дьонтуникан тобас дукча.

  Куҥарап бини нес инэҥилни дус мэргэлкэн, ҥэрин һулгулкан, эмҥэ һотулкан бисин эрэк дьонтуралду һо аич ичун.

  Куҥа бими

  Аике төҥэру,

  Нодаке би бугу.

  Куҥа биникэн

  Кадарли тутэтмэтникэн,

  Тэвтэв дьэбнтэкэн,

  Мөлэ эвиникэн,

  Икэв икэникэн,

  Һирантакан, өрэлдэнтэкэн,

  Һоҥникан, муланикан,

  Куҥа анҥаниву һо ибга.

  Эдьилдэ омҥар куҥа бидэҥур!

  Эчин Себяндук Снежана Кейметинова куҥа анҥаний эскэчэ. Надежда Бондак Березовкадук куҥарапи эчин дьонтун.

  Көчукэн куңа бими

  Би һояв эчу унур.

  Тек-дэмэр һояв унурам.

  Ями бэил һирамаччотта?

  Ями эньму һоңңоттан?

  Ями һупкуттэку,

  Экнилбу дьоматта?

  Куңа, эди һэлэңчикир!

  Эгдьэн одиди,

  Куңа бичэй гэлэлдинри.

  Мян анҥанилкан Березовка асткаҥчанни Паулина Хабаровская мэн биний эчин эскэн.

  Би аяврам һупкуттэй,

  Эвикэлди эвиддэй

  Нян гургэвчиддэй,

  Энтилди бэлэддэй.

  Себяндук мяис класс һупкуттин Кейметинова Саина «Мандугалда би гялбу! Өгилэ ойчигал!» гөникэн гялби, биниду өрэҥчиникэн, мэн-мэнур одяникан бидэтэн, эдэвур бэримэттэ эриникэн, өрус ибга төрэлбу анича.

  «Дьу-буг» һаниду һөнтэки һо ай дьонтуралбу аничал. Ок-та бими бэйтэн бэй һо аяврин, гэлэрин ҥэрин һулгулкан балдача дьун бисни. Тарак дьу дьугулин Тополинай һупкучэклэн 4 классту һупкутти Тыртынова Любовь «Амтилбу дьучантан» дьонтуру дукрин.

  Амтилбу дьучантан аике,

  Ҥэрин-дэ, ньамси-да бивэттэн.

  Эньму-дэ нодакэч бэлгэрэн,

  Ньан амму гуденин һокан ай.

  Бадикар оракан ньөлтэнкэ

  Һэйкэли милтэрэ ивэттэн,

  Эньму өрусич икэврэн,

  Минду дьэблэв ириврэн.

  Һэйкэли удан-да тисартан,

  Икэлкэн һунҥэ-дэ каиртан,

  Боларап иманра ньобалран.

  Тачикан бивэттэн инэҥтэн, анҥантан,

  Аике бивэттэн амтилбу дьучантан.

  Захарова Дайаана «һо ай төрлэ тэгэттий, һо һани балдача буги Һөвэми» гуд урэкчэлбэн, нод мокиҥаван аяврий, һэррий дукча. Элэ гилбэти мэргэлкэн бэил тэгэттивутэн, ирэк-тарак миамси бисивэн эскэчэ.

  Тар-да бими һо һоя дьонтур эвэн бэин эҥэедун - оранду анипча. Эвэн бэин ок-та бими одярин, һэвки урэчин көерин - оран. Оран бисэкэн, эвэн бидин. Тарак дьугулин Себян һупкучэктукун Собакина Айнана эчин дукча:

  Һэвэк оран

  Оран муту айгаран,

  Оран муту тэтуврэн,

  Оран биһин ҥэрике.

  Теми орам одьали,

  Ноҥман һи булиһили.

  Оран-ньун биһэкэн –

  Мут эвэсэл индип!

  Эвено-Бытантайдук Антонов Александр орам эррөчин төрэлдьи эскэчэ:

  ... Бэил аявра орам,

  Бэил эскэддэ орам,

  Бэил орань һокатта.

  Эчин тэдьэкич гөвэттэ:

  Оран мэргэлкэн,

  Ньан нод дьэлгэнкэ.

  Тар биникэн Себян һупкучэктукун Потапов Дима, орарби дьулдэлэ бинитэн дьугулин һоч мэргэтникэн, эчин дукча:

  Өтэл эвэсэл тэгэттитэн,

  Һойа оралкар биситэн.

  Дьэбэмэк-тэ оракан,

  Орарбур эчил масчиврар.

  Тек оралтан адыкулбун,

  Ями гөми, орарбур

  Ньоҥчакамдас дьэбгэрэр

  Дьөр бөдэлэлкэл ҥэлэмсил.

  Эрэк һо эмэр төрэл бэйу мэргэчукэнни.

  Куҥал мэргэндук дукчавутан яручидникан, эвэды төрэм һупкучин амаски бичэвэн тэрэмкэми, эвэды төрэн ҥэрин һулгулкан, дьулэски бинилкэн бисин ичун.

  Эрэк һо эгден гургэдук һевэттэн. Элэ эвэды төрэн һупкучимҥэлни гургэтэн ичун, ноҥартан куҥал эрэли бинив одяникан, ҥунмир бинивэн, тэгэлгэмэн төҥкэникэн, “Би һопкилби һиракамҥатан бисэм – Би ҥунмир бэин бисэм” гөникэн өгилэ дьаватникан исудэтэн, балдача төрэмур мявандукур аявдатан һиргэттэ, һупкуттэ. Эрэк мян илан һупкучимҥэл гэрбэвутэн мут һаннат, ноҥартан гэрбэдьитэн һокаҥчиннат. Кобяи МБОУ П.А. Степанов-Ламутскай гэрбэдьин Себян-Кюель һупкучэктукун Захарова Надежда Петровна нян Кривошапкина Ия Васильевна, МКУУ Батамайская һупкучэктукун Борисова Саргылана Дмитриевна, Эвено-Бытантай МБОУ Р.И. Шадрин гэрбэдьин Саккырыр һупкучэктукун Радионова Надежда Платоновна нян Хабаровская Светлана Павловна, Мома МБОУ Н.С. Тарабукин гэрбэдьин Улахан-Чистай һупкучэктукун Лебедева Анна Христофоровна нян Громова Оксана Семеновна, Төбүлэх һупкучэктукун Потапова Надежда Константиновна, Дулагколыма МБОУ В.А. Роббек гэрбэдьин Березовка һупкучэктукун Имеева Виктория Ивановна нян Балаганчик Евгения Ильинична Томпо МБОУ Тополинай һупкучэктукун Кейметинова Александра Давыдовна нян Копырина Татьяна Константиновна, Хабаровскай край Арка гэрбэ билэк һупкучэктукун Андреева Светлана Афанасьевна. Һупкучимҥэлду гургэтэн этэбгэн бидэн, куҥалду эвэды төрэмур эрэгэр дьулдэлэ дьаваттатан, абгар, нес тэгэлгэм һиргэтникэн, П.А. Степанов-Ламутскай гэрбэдьин Себян-Кюель һупкучэктун хупкутти Кузьмина Милена дьонтурдьин мудакамсам:

  Мэн мэнур айавалда,

  Айич тэгэчэлдэ.

  Мэн мэнур төҥкэлдэ,

  Ай гянул олда.

  Ок-та эдьилдэ нэгимэттэ,

  Эрэгэр өмэтту

  Айчиматникан тэгэчэлдэ.

  Төрумэтникэн билдэ.

  Миавандьур эркэникэн,

  Һаниндьур айавникан,

  Бинивур ай овкалда.

  Таракам-нюн һуну

  Айавдьир, төҥкэдьир.

  Тачин-нюн бими

  Несэлкэн одьис.

  ^ ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Похожие:

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconПримерная программа по курсу «Культура народов Саха (Якутия)»
  Особое значение в общеобразовательной школе является развитие и воспитание личности каждого ребенка, знающей культуру своего коренного...

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconО социально-экономической поддержке коренных малочисленных народов...
  Еству коренных малочисленных народов, Хабаровский край, в лице Правительства края в 2013 году продолжал активную работу по содействию...

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconИнформация о ходе реализации и финансировании дкцп «Устойчивое развитие...
  Дкцп «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2013-2015...

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconПрограмма праздничных мероприятий
  Открытие выставки «Национальные традиции Ямала» (культура и быт коренных малочисленных народов Севера)

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconОценка эффективности целевых показателей
  «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера на 2011 2013 годы»

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconПеречень мероприятий по поддержке экономического и социального развития...

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconМероприятия, посвященные празднованию Дня коренных малочисленных...

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconМероприятия, посвященные празднованию Дня коренных малочисленных...
  Когалым, пересечение улиц Магистральная, Береговая и проспект Нефтяников (район ж/д вокзала)

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) icon14. Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства...
  Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009 2011 годы" утверждена...

  Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconСводный отчет об исполнении в 2013 году Регионального плана мероприятий...
  Сводный отчет об исполнении в 2013 году Регионального плана мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития...  Школьные материалы


  При копировании материала укажите ссылку © 2018
  контакты
  ley.se-todo.com

  Поиск