Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)


НазваниеНаучно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
страница13/13
Дата публикации21.02.2014
Размер1.54 Mb.
ТипНаучно-методический журнал
ley.se-todo.com > Культура > Научно-методический журнал
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

***

Би аяврам хупкуттэй

Эвикэлди эвиддэй

Нян гургэвчиддэй

Энтилди бэлэддэй

^ Хабаровская Паулина, 10 лет,

МКОУ «Березовская национальная СОШ им.В.А.Роббека» Среднеколымского улуса.

Учитель: Имеева В. И.

Качиками гэлэрэм

Гяву качикаму,

Һину гор одни иттэҥу.

«Он бидьэс?» - гөникэн,

Толкундуву эмнэкэс,

Дьөридьур эвиврэп.

^ Потапов Костя, 10 лет,

МБОУ «Тебюляхская СОШ» Момского улуса.

Учитель: Потапова Н.К.

Оран

Хинмач нянмаҥчиникан

оран туттэн.

Оран хокач гиркаваттан!

Оран мэргэлкэч көеттэн!

Бэил аявра орам,

Бэил эскэддэ орам,

Бэил хокаччотта орань.

Эчин тэдекич гөврэ.

Оран мэргэлкэн нян нод дэлгэнкэ.

^ Антонов Александр, 12 лет,

МБОУ «Саккырырская СОШ им. Р.И.Шадрина»

Эвено-Бытантайского национального улуса

Учитель: Родионова Н.П.
Кэкучэн

Дюганиду кэкучэн

хякитаду дотникан

Мэн аявна икэи икэн: «ку-ку»

Би хоч гору алатив,

эрэв нод икэв –

Хоч дылгар, өрус, эвэч «ку-ку».

Кэкучэн кэкудин,

Тачин-та дюганиҥат эмдэн.

Дюганив чөптэрэ кэкучэн кэкудин,

«ку-ку»! «ку-ку»! «ку-ку»!

Докалал, чивкачар кэкучэн

Икэвэн долчиникан өр-тэ

Өрэҥчиникэн дэгэндир.

^ Неустроев Александр, 13 лет,

МБОУ «Тополинская СОШ» Томпонского улуса. Учитель: Копырина Т. К.
Hec инэҥ!

Нян-да өмэн инэҥи елтэнни,

Би нес инэҥу.

Инэҥу елтэнэкэн,

хо набус биврэн.

Би-дамар несэлкэн

эрэгэр бимсэм.

Тарич мину,

мулгун өрэлдэвкэнни.

Би ҥэринтэки хөрэмсэм.

Бакчим, мэн хотарами,

нян няҥач хөрэсчидьим.

хотараму адит бидьин,

тарав би аич оникан

мэргэндукий эетникэн,

чэлэдутнэн мусэмэм аниникан!

Захарова Илана,14 лет.

МБОУ "Себян-КюельскаяНЭ СОШ им. П.А.Степанова-Ламутского" Кобяйского улуса. Учитель: Захарова Н.П.

***

Көчуэн нөчэму,

Өруһике балдача.

Ясалчанни бэлтэҥэкэн,

Нюритчэнни һайкаҥакан.

Бөдэлчэми төникэн

Гиркасчими туркуддэн.

Гудьэнеке-дэ нҥчэму

Аике-да куҥачаму.

^ Протопопова Оля, 12 лет,

МБОУ "Себян-КюельскаяНЭ СОШ им. П.А.Степанова-Ламутского" Кобяйского улуса. Учитель: Захарова Н.П.
Делгэнкэл

Тэҥкэ исагдук ичуснэ,

Габаҥыкан таҥнял.

Эгдемкэр-дэ бисиклэй,

Хо дулам эгдетэ.

Илэ-тала тусанкатти,

Бокату-бурдуку дёрмири,

Чиктикан делгэнкэчэн,

Чиликачан эр эмрэн.

Мут исагат нод делгэнкэн,

Хо дөлбэр инҥаталкан,

Аси бутунни аяврин,

Хэгэпчэн бисэнри.

^ Громова Айыына Ивановна, 16 лет,

МБОУ "Улахан-Чистайская СОШ им. Н.С.Тарабукина" Момского улуса.

Учитель: Лебедева Анна Христофоровна


Ханин икэн

Ханин икэмсэкэн

Би икэвэттэм,

Ханин хоңамсакан,

Би хоңаллоттам,

Ханин дэгэмсэкэн

Би дэгэллөттэм,

Ханин инимсэкэн

Би ининнөттэм,

Ханин набуттакан

Би набуччоттам.

Дагрич – эсэм эрэгэр

Би тачин бивэттэм.

^ Иванова Айна, 17 лет,

МКОУ «Березовская национальная СОШ им. В. А. Роббека» Среднеколымского улуса.

Учитель: Балаганчик Е. И.
Хатарси мэргэму

Эн бисив би харам, би харам.

Айдитач эн бисив би харам.

Эливун эргич-тэ, тавгич-та

хаюр, минэр, оинук тикукэн.

Өлэк-тэ гэрбэвэн би харам,

Хинтэки көетникэн өлэкчир.

Өлэку этэнри тамгир

Тарбач буг калтамри урэчин.

Өмэккэн бинив би харам,

Таракам хадун хонрилоттан.

Догич-та, эвгич-тэ

Хину, бинивус дебботтэн.

^ Старостина Диана, 15 лет,

МБОУ «Саккырырская СОШ им.Р.И.Шадрина" Эвено-Бытантайского национального улуса.

Учитель: Хабаровская С.П.
Сталинградтук дукун

«Мандули солдат, аймакан маҥчили

Көчукэнэч-мандули, таракам эрэв тору

Хөнтэ ясалдьи итчинни,

Элэ кусин-да, мамачак-да ачча бидьин,

Мандули солдат!» - командир кинкич гөнни.

Солдат омкати һөкэлбэн

Ҥали унмадьин төһөснэн,

«Балдача буги, эньми дисутми,

Он-да этэм» - мусэмникэн

солдат командирду гөнни.

Таракам эгдьэн кусидьэк

Мамачаг хөрэдди бисин.

Сталинград хэргилэн,

Мут солдатат гянулчал бисин.

Инэҥтээн нэмкэчэк,

Таракам эмэпчэ - нес бэй.

Хисэчин, һулапча солдатал,

Көкэчэ гянулвур, дьоникан илатта.

Гулун һаттун тэгэтникэн,

Солдат энинду дукум дукаддан:

«Дорово эньму, аяври эньму!

Би ибгат бивэтчим, хи эдьи мэргэттэ,

Тек штаб һатлан дэрэмкэдми, тэгэттэм.

Гэ, одам, бакалдариклавур истала,

Аич били, гудьэнэм би һину!».

Иланму, долбанив һуклэдди солдатал

haraрcи куниндук мяллитан:

«Фашиһал, фашиһал! Мялалда,

илалда!».

Нуҥаи наҥтиснан,

һинмач тутэллэн,

Таракам ноҥман

Фашист мадни.

Солдат гиһли төрлэ букчэс тикчэ,

Һивэдди ясалдьи командиру иттэн:

«дукуму исулда, би аяврив, гөлдэ».

«Мандули солдат, аймакан мантчили

Көчукэнэч-мандули, таракам эрэв

төру

Хөнтэ ясалдьи итчинни,

Элэ кусин-да, мамачак-да ачча бидьин,

Мандули, солдат!» - командир

кинкич гөнни.

^ Данилова Ксения, 14 лет,

НКОУ «Батамайская ООШ»

Руководитель: Борисова С. Д.

Көсчимҥэ.

Ток, ток, илбэддэн

Көсчимҥэ оралби,

Пас, пас, көрбэл

Таҥнятан оҥдара.

Хэт, хэт, гөникэн

Орчарби илбэрэн.

Гэ, хинмач, гэ, хинмач.

Яв илачанни?

Гэ, хинмач, гэ, хинмач.

Яв көечэнни?

Көсчимҥэ аич көеттэн

Эдэи өмэм-дэ бэрир,

Нян буюн-дэ эмни бидин,

Ҥэлукил-дэ, абаал.

Кэнели көсчимҥэ

Этэн ок-та эвэн бис.

Тачин мулгаттан ноҥан,

Аич ноҥман долдар орар,

Тооми - дэ ноҥман гудер.

Марина Безносова, 16 лет,

с. Арка Хабаровского края
***

Хигила чукачар эрэгэр икэдьир,

Окатла олдачал эрэгэр эвидьир.

Кунтэклэ ньөчэл айике хэдьэдир,

Нянинду ньөлтэнкэ эрэгэр

нямалчидьин!

Би эньму эрэгэр минньун бидэн,

Эрэгэр нҥстэкэн нян абгар бидэн.

Би даммар эгдьэн бэй оридьи,

Мэн Буги эрэгэр дысутчим,

айавдьим!

^ Борисов Петя, 10 лет,

НКОУ«Батамайская ООШ».

Руководитель: Борисова С. Д.
***

Көчукэн куңа бими

Би һояв эчу унур.

Тек-дэмэр һояв унурам.

Ями бэил һирамаччотта?

Ями эньму һоңңоттан?

Ями һупкуттэку,

Экнилбу дьоматта?

Куңа, эди һэлэңчикир!

Эгден одиди,

Куңа бичэй гэлэлдинри.

^ Надежда Бондак,

МКОУ «Березовская национальная СОШ им. В. А. Роббека» Среднеколымского улуса.

Учитель: Балаганчик Е. И.

***

Һэвэк оран

Оран муту айгаран,

Оран муту тэтуврэн,

Оран биһин ҥэрике.

Теми орам одяли,

Ноҥман һи булиһили.

Оран-ньун биһэкэн –

Мут эвэсэл индип!

^ Собакина Айнана,13 лет.

МБОУ "Себян-Кюельская НЭСОШ им. П.А.Степанова-Ламутского" Кобяйского улуса. Учитель: Захарова Н.П.

***

Өтэл эвэсэл тэгэттитэн,

Һойа оралкар биситэн.

Дьэбэмэк-тэ оракан,

Орарбур эчил масчиврар.

Тек оралтан адыкулбун,

Ями гөми, орарбур

Ньоҥчакамдас дьэбгэрэр

Дьөр бөдэлэлкэл ҥэлэмсил.

Потапов Димитрий, 14 лет

МБОУ «Себян-КюельскаяНЭ СОШ им. П.А.Степанова-Ламутского» Кобяйского улуса. Учитель: Захарова Н.П.


Фото на обложке Н.М. Харитонова
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconПримерная программа по курсу «Культура народов Саха (Якутия)»
Особое значение в общеобразовательной школе является развитие и воспитание личности каждого ребенка, знающей культуру своего коренного...

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconО социально-экономической поддержке коренных малочисленных народов...
Еству коренных малочисленных народов, Хабаровский край, в лице Правительства края в 2013 году продолжал активную работу по содействию...

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconИнформация о ходе реализации и финансировании дкцп «Устойчивое развитие...
Дкцп «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2013-2015...

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconПрограмма праздничных мероприятий
Открытие выставки «Национальные традиции Ямала» (культура и быт коренных малочисленных народов Севера)

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconОценка эффективности целевых показателей
«Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера на 2011 2013 годы»

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconПеречень мероприятий по поддержке экономического и социального развития...

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconМероприятия, посвященные празднованию Дня коренных малочисленных...

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconМероприятия, посвященные празднованию Дня коренных малочисленных...
Когалым, пересечение улиц Магистральная, Береговая и проспект Нефтяников (район ж/д вокзала)

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) icon14. Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства...
Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009 2011 годы" утверждена...

Научно-методический журнал для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) iconСводный отчет об исполнении в 2013 году Регионального плана мероприятий...
Сводный отчет об исполнении в 2013 году Регионального плана мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития...Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
ley.se-todo.com

Поиск