Azərbaycan mea nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin Əsərləri


Скачать 112.59 Kb.
НазваниеAzərbaycan mea nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin Əsərləri
Дата публикации20.09.2013
Размер112.59 Kb.
ТипДокументы
ley.se-todo.com > Философия > Документы
Kamran İmran oğlu Əliyev - M.F.Axundov və geopolitika
Azərbaycan MEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin Əsərləri,

X1 c., Bakı, Mars-print, 2002, s.42-51
Азярбайъан ядябиййаты, мядяниййяти вя фялсяфи фикри тарихиндя М.Ф.Ахундов индийя гядяр бцтцн тяряфлярдян юйрянилмиш вя тядгиг едилмишдир. Бу арашдырмалар мцхтялиф дюврлярин мящсулу олса да, М.Ф.Ахундову ишыглы бир сима кими тягдим етмякдян ютрц арашдырыъылара щямишя мцнбит шяраит олмушдур. Чцнки мцтяфяккир сяняткар рясми вязифясиня эюря – Гафгаз ъанишинлийинин сялигяли-сащманлы ямякдашы кими, ядябиййатдакы новаторлуьуна эюря – бядии дцшцнъяйя йени идейалар, йени жанр вя цслуб эятирян сяняткар кими, фялсяфя тарихиндяки щяйати идрак цсулуна эюря – шцурун вя материйанын нювбяляшмясиня йанашмада материалист кими ХЫХ ясрдя дя, ХХ ясрин яввялляриндя дя, совет дюняминдя дя щакимиййят вя ъямиййятин ясас тябягяляри тяряфиндян гябул едилмишдир.

М.Ф.Ахундов ятрафындакы мцбащисялярин дя, она йюнялян тянгидлярин дя гейри-ади мянзяряси вар. Яслиндя бу мцбащися вя тянгидлярин бир гисми философ вя йазычынын мювгейиндян асылы дейил, даща чох мцбащися вя тянгид едянлярин йанашмасындан – йяни М.Ф.Ахундовда ахтардыгларыны эюря билмямякдян тюряйирди. Бир гисм мцбащися вя тянгидлярин мянбяйи ися М.Ф.Ахундову мцгайися етмяк цчцн она тяряф мцгабили тапылмамасында иди. Чцнки М.Ф.Ахундов юзцндян сонра чохларына – Н.Б.Вязирова, Я.Б.Щагвердийевя, Ъ.Мяммядгулузадяйя, Ъ.Ъаббарлыйа сяляф ола билдийи щалда, онун юзцнцн сяляфи йох иди.

Инди бурада ъидди бир мясяляйя диггят йетирмяйя бюйцк ещтийаъ вар. Яслиндя М.Ф.Ахундовун ики ясря йахын мцддятдя мцталия едилмяси вя юйрянилмяси ъанишинликдян – рясмиййятдян кянар М.Ф.Ахундовун мцталияси вя тядгиги демякдир. «А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы»нын елми-нязяри тящлили, Пушкини Ломоносов, Державин, Карамзинля мцгайися едиб онун «эцняш» адландырылмасы фактынын габардылмасы М.Ф.Ахундовун Пушкиня севэисинин, дуелдя юлдцрцлян Пушкинин Ахундов тяряфиндян йенидян дирилдилмясинин тящлили демякдир. Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя вя цмумиййятля Шяргдя йаранан илк комедийаларын бядии-сяняткарлыг мязиййятляринин арашдырылмасы Молла Ибращимхялил кимйаэяря вя дярвиш Мястяли шаща – иксиря вя ъадуйа инанан авам мцсялмана Ахундов йаньысынын, Лянкяран ханлыьынын вя Щейдяр бяйин мадди-мяняви ифласына, хан вя бяйлийин сцгутуна Ахундов тяяссцфцнцн цзя чыхарылмасы демякдир. «Кямалцддювля мяктублары»нын бир-бир ачылыб охунмасы Ахундовун деспота гаршы щиддят вя гязябини эюрмяк демякдир. Амма бунларын щамысы – севэи, йаньы, тяяссцф, гязяб дя защири теллярля ъанишинлийя баьланса да, ъанишинликдян – рясмиййятдян кянар М.Ф.Ахундовун севэиси, йаньысы, тяяссцфц вя гязяби иди.

Бяс ъанишинликдяки М.Ф.Ахундов кимдир? Бяс юмрцнцн 44 илини рясми даирядя кечирян М.Ф.Ахундову дцшцндцрян ян ъидди проблем ня иди?

Бу суаллара щяртяряфли вя елми ъаваб вермякдян ютрц М.Ф.Ахундовун эеополитик дцшцнъялярини юйрянмяйя бюйцк ещтийаъ вар. Еля бурадаъа бир мясяляни габарыг шякилдя гейд етмяк лазымдыр ки, «М.Ф.Ахундов вя эеополитика» проблеминин юйрянилмяси инди сийасят аляминдя кифайят гядяр дябдя олан «эеополитика» термини иля баьлы дейил. Щярэащ беля олсайды, садяъя, проблемин актуаллыьындан сюз ачмаг, она ютяри бир нязяр йетирмяк дя бяс едярди. Лакин мясяля бурасындадыр ки, М.Ф.Ахундовун эеополитик эюрцшляри «эеополитика» термининин юзцндян хейли юнъя, ейни заманда, тябии шякилдя интишар тапыб формалашмышдыр.

Бу тябиилийин кюкц щарададыр?

ХЫХ ясря гядяр, йяни М.Ф.Ахундов заманына гядяр ъоьрафи биликлярин эенишлянмяси иля баьлы хейли ишляр эюрцлмцш, бир чох ъоьрафи кяшфляр щейрятля гаршыланмыш вя бцтцн бунларын битиб-тцкянмяз олмасы инамы гяти шякилдя формалашмышдыр. Дцнйа сийасятчиляри дя ъоьрафийанын сийасятля ялагясиня вахт айырмаьа, нядянся, тялясмямишдиляр. Лакин ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг габагъыл вя инкишаф етмиш юлкялярдя эеополитик шцурун формалашмасына доьру илкин аддымлар атылырды. Мцхтялиф юлкялярдя мцстягил ъоьрафийа ъямиййятляринин йаранмасы мящз беля аддымлардан иди. Ъоьрафийа ъямиййятляри 1821-ъи илдя Парисдя, 1828-ъи илдя Берлиндя, 1830-ъу илдя Лондонда, 1852-ъи илдя Нйу-Йоркда, 1856-ъы илдя Вйанада, 1867-ъи илдя Ромада, 1876-ъы илдя Мадриддя тясис едилди. Русийада ися беля бир ъямиййят артыг 1845-ъи илдян йарадылмыш вя щятта Рус Ъоьрафийа Ъямиййятинин Гафгаз шюбяси дя ачылмышды. Мясяля бурасындадыр ки, М.Ф.Ахундов бу ъямиййятин Гафгаз шюбясинин цзвц сечилмиш вя даща фяал ишя башлайараг Адолф Берженин рящбярлийи алтында щазырланан «Гафгаз Архелографийа Комиссийасы» мяъмуяляринин тяртибчиси вя тяръцмячиляриндян олмушдур. Йери эялмишкян гейд едяк ки, Алманийада 1852-ъи илдя чап едилян мягалялярин бириндя М.Ф.Ахундовун рус Ъоьрафийа ъямиййятинин Гафгаз шюбясинин цзвц олмасы хцсусиля гейд едилир. Беляликля, М.Ф.Ахундовун бу фяалиййят даиряси вя ъанишинликдя таныш олдуьу бир сыра мяхфи вя гейри-мяхфи материаллар истяр-истямяз онун эеополитик дцшцнъяляринин мейдана чыхмасына тякан вермишдир.

Унутмаг лазым дейилдир ки, М.Ф.Ахундов дцнйа щадисяляриня эеополитик мцнасибятини рясми формада ифадя едя билмязди, чцнки онун тутдуьу вязифя вя рцтбяляр буна гятиййян имкан вермирди. Башга сюзля, о, эенерал Воронтсов гаршысында рясми чыхыш вя бяйанатлардан мящрум иди. Бу мясялядя йалныз милли мювгедян йанашмаг иши М.Ф.Ахундовун ющдясиндя галырды. М.Ф.Ахундов да бу ющдялийи щяйата кечирмяк цчцн юз жанрыны тапмалыйды. Поема, комедийа, повест, мяктуб жанрлары бах беляъя рясми жанрлара алтернатив кими йаранды.

М.Ф.Ахундову илк нювбядя Гафгазын эеополитик мювгейи дцшцндцрцрдц. Яввялян, о, 1834-ъц илдя Русийанын Тифлисдяки баш щакими ъянаб Розенин йанында мцтяръим, 1844-ъы илдя Гафгаз ъанишинлийи тясис едилдикдян сонра вахтиля Пушкинин дя йахшы таныдыьы Воронтсовун рящбярлийи алтында ишляйирди вя Русийанын Гафгаза эеополитик мараьынын сябяблярини аз-чох билирди. Икинъи тяряфдян «Гафгаз» анлайышы артыг 1837-ъи илдян «Шярг поемасы» йазыландан онун бядии сюзлцйцня дахил олмушду. Щямин поеманын сонлуьу беля гуртарырды:

Ей Сябущи, гоъа Гафгазда битян эцлляри дяр,

Йаралы шеириня гат, Пушкиня эюндяр, эюндяр!

Бурада Пушкинин «Гафгаз», «Гафгаз ясири» ясярляриня вя Пушкинин, эениш мянада Русийанын Гафгаза олан сийаси мараьына да ишаря едилирди. Щятта М.Ф.Ахундовун 1854-ъц илдя иштиракчысы олдуьу Рус-Османлы мцщарибясиндян алдыьы тяяссцратла Закиря йаздыьы мяктубунда «Доьмамыш Гафгазда аналар горхаг» мисрасы иля гафгазлы ъясаряти дя нцмайиш етдирилирди. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, Гафгазын эеополитикада мцстягил сийаси актйор кими чыхыш едяъяйиня М.Ф.Ахундовун инамы чох аз иди. Чцнки Шейх Шамилин рящбярлийи иля 1835-ъи илдян башлайан азадлыг щярякаты эцн-эцндян эцълянмякдя давам едирди. Лакин бир нюв М.Ф.Ахундовун эюзляри гаршысында бу щярякат юзцня кифайят гядяр тяряфдарлар топлайа билмирди. Щятта бунунла баьлы фаъияли бир мягам М.Ф.Ахундов тяряфиндян «Сярэцзяшти-мярди-хясис» комедийасындакы Щейдяр бяйин дили иля бяйан едилирди. Йяни гачагмал эятиряркян тутулан Щейдяр бяй началникя цз тутуб дейирди: «Началник, мян щазырам ки, бу тягсирими юз ганым иля Даьыстанда падшащын дцшмянляринин габаьында йуйам». Бурадан айдын олур ки, о заман Азярбайъан ъямиййятиндя Гафгазын мцдафиясиня галхмаг истяйянлярдян чох, эцнащларыны йумаг цчцн Гафгаза гаршы вуруша атылмаьа щазырлашанлар даща цздяйди. Щаъы Гара кимиляр ися «падшащ эцмрцйцня илдя ялли тцмян хейир вермякля» юз башларынын щайында идиляр.

Икинъиси, Гафгазда йениъя мяскунлашан Мкртыч вя Аракеллер мягсядли шякилдя Гафгазын дахили бцтювлцйцня янэял тюрядирдиляр. Неъя ки Щаъы Гара цзцнц онлара тутуб гязябля дейирди: «Та мян сизин икинизи дя шил-кцт етмясям, юлкя сизин ялиниздян динъялмяз, эялиб-эедянляр сизин ялиниздян гуртармаз!» Демяли, Русийа щяля Гафгаз йухуда икян Мкртч вя Аракеллери бу бюлэядя йерляшдирмякля Гафгаза даир юз эеополитик марагларыны тямин етмишди.

М.Ф.Ахундова эюря щяр ики амил – щямряйлийин формалашмамасы вя янэял тюрядян гцввялярин фяаллыьы эеополитикада Гафгазын мцстягил чыхыш етмяк ещтийатларыны там тцкяндирмишди. Бу ещтийатларын йенидян бярпа олунаъаьы ися суал алтында иди.

М.Ф.Ахундову марагландыран икинъи бир эеополитик мцстяви юзцнц бярпа едя билярдими? Дцзцня галса, бу барядя М.Ф.Ахундовун гялбиня бир носталжи вя бядбинлик щаким иди.

Яввялъя ону гейд едяк ки, Гызылбаш-Османлы дилеммасынын айдын ъизэиляри М.Ф.Ахундовун 1852-ъи илдя гялямя алдыьы «Сярэцзяшти-мярди-хясис» комедийасында Щейдяр бяйин дили иля верилмишди. О, юз монологунда тяяссцф щисси иля дейирди: «Инди ня карван чапмаг олур, ня орду даьытмаг олур. Ня Гызылбаш дюйцшц вар, ня да Османлы дюйцшц вар! Яэяр гошуна эетмяк истясян дя эяряк анъаг чылпаг лязэилярин цстцня эедясян. Яэяр йцз мин зящмятля бирисини даьларын дялик-дейишиндян чыхартсан, бир даьаръыг, бир кцркдян башга ялиня бир зад дцшмяйяъяк».

Щаны Гызылбаш вя Османлы дюйцшц ки, тамам Гарабаьы гызыл-эцмцшя бойады?»

Ъаваншир няслиндян олан Щейдяр бяй юзцня баб мейдан тапа билмир. Дон Кихот дяйирманла цз-цзя галдыьы кими, Щейдяр бяй дя она бянзяр бир вязиййятдя йашайыр. Лакин Щейдяр бяйин сюзляри сцбут едир ки, М.Ф.Ахундов Иран вя Туран мцстявисиндя Гызылбаш вя Османлы етносларыны эюрцрдц.

Ъямиси бир ил сонра, йяни 1853-ъц илдя М.Ф.Ахундов «Гафгаз» гязетиндя «1618-ъи илдя Баьдад йахынлыьында Тцркийя ордусунун вязиййяти» адлы мягалясини чап етдирир. Бурада Мящяммяд Худабянди дюврцндя Сяфяви щакимиййятинин зяифлямяси, Шащ Аббасын щакимиййят нцфузуну йенидян гайтармасы мясяляляриндян сющбят ачылыр. М.Ф.Ахундов Шащ Аббасын «ъясарятли олмасыны, ишдя ъялд тярпянмясини, ялверишли ъябщяляр сечмясини» тягдир едир вя ону «фитрян партизан мцщарибяси сяркярдяси» адландырыр. Йазычы бу мягалядя «тцрк ордусу ряисляриндян олан, садялик вя щягигяти севян бир тцркцн Истанбула, юз достуна йаздыьы мяктуб» цзяриндя даща эениш дайаныр. Гызылбаш-Османлы дюйцшляринин эениш мянзяряси барядя ъанлы тяяссцрат йарадыр.

М.ф.Ахундов 1857-ъи илдя йаздыьы «Алданмыш кявакиб» повестиндя бу мясяляляря йенидян гайыдыр. Повестин башга бир ады «Щекайяти-Йусиф шащ» олса да, яслиндя бурадакы щадисяляр шащ Аббасын ятрафында ъяряйан едир. Повестдя Сярдар Заман хан Бякир паша Дямирчиоьлунун сяркярдялийи иля таифейи-Османиййянин Азярбайъана щцъумундан вя бу щцъумун гаршысыны «йоллары позмаг вя кюрпцляри йыхмаг» васитяси иля алынмасындан бялаьятля данышыр.

Бцтцн бунлар М.Ф.Ахундова айдын олдуьу кими, о, Гызылбаш – Османлы мцстявисинин эеополитик системдя архаикляшдийини дя баша дцшцрдц. Бу мцстявинин йенидян бярпа олуна билмяйяъяйи фикри дя М.Ф.Ахундова там айдын иди. Няйя эюря?

Биринъиси, бюйцк Азярбайъан дювляти ханлыглара парчаланмыш, Араз чайы сярщяд олараг ики йеря бюлцнмцш, санки пцшкатма иля Араз чайынын шимал вя ъянубуна дцшян ханлыглар да ХЫХ ясрин лап яввялляриндян ярийиб йох олмаьа башламышды. Мирзя Фятяли Ахундовун «Щекайяти-вязири-хани-Лянкяран» комедийасындакы ящвалатларын «ялли ил бундан ярдямя» - 1800-1801-ъи илляря кючцрцлмяси дя чар цсули – идарясиндян горхмаьын нятиъяси дейилди, яслиндя мящз бу щягигятля баьлы иди.

Икинъиси, Гызылбаш вя Османлы мцстявисинин явязиндя, Иран-Русийа, Османлы-Русийа мцщарибялярини юзцня щопдуран йени эеополитик систем формалашмышды. Щямин парчаланмайа да фяалиййятя дцшмцш бу системин нятиъяси кими бахмаг оларды.

Бцтцн бунлар ялдян чыхандан сонра М.Ф.Ахундов дин цзяриндя фялсяфи арашдырмалара башлайыр. Эялин яввялъядян етираф едяк ки, М.Ф.Ахундов аллащсыз дейилди. О, «Зяманядян шикайят» шеириндя «газа щягдян эятирмишдир» сюзлярини ишлядир. «А.С.Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы» ясяриндя «Достумуз эетди о дцнйайа, кюмяк ет, аллащ!» - мисрасыны йазыр. Бир тяънисиндя «йа ряб» мцраъияти айдын эюрцнцр. Мцхяммясиндя «тярса гызы» вя Мяшщадан данышылыр. Закиря мяктубунда епитетлярдян бири «гибляэащ»дыр. Ъяфяргулу хана йаздыьы шеирлярин бириндя моллаларын Гурана етинасызлыьындан вя гийамят эцнцндян бящс едилир.

М.Ф.Ахундовун диня даир фялсяфи эюрцшляри эеополитиканын классик гаршыдурмасы – мцсялман вя кафир, ислам вя христиан ятрафындадыр. Бу бахымдан мцтяфяккир шяхсиййят 1868-ъи илдя йаздыьы «Щякими – инэилис Йума
ъаваб»ында мцсялман алимляриндян наразыдыр: «Милади 1768 тарихиндя Йум адлы бир инэилис щякими Щинд вя Бомбей мцсялман алимляриндян бу фялсяфи мясяляни сорушмуш вя онлардан ъаваб истямишдир. Лакин бу вахта гядяр ислам алимляри тяряфиндян бу мясяляйя аид гяти, ганеедиъи бир ъаваб верилмямишдир.

Мясяля будур:

Щяр варлыьа сябяб лазымдыр, чцнки щеч бир варлыг юз-юзцня вцъуда эяля билмяз. О щалда бир варлыг олан бир каинат да вар ола билмяк цчцн бир сябябя мющтаъдыр ки, бу сябяб онун йараданыдыр».

М.Ф.Ахундовун шяриятля давасы вар иди. О, 1875-ъи илдя Мирзя Йусиф хан ъянабларына йаздыьы мяктубунда («Йек кялмя щаггында») «бцтпярястлярдян вя мцшриклярдян гул вя кяндляр алыб-сатмаьа» гаршы чыхырды. Авропада ися «Тювратын фитвасына» бахмайараг, бу алгы-сатгы дайандырылыб. Щятта бу барядя «Рус дювляти дя бу йахын заманларда Хивядя юзбяк тайфасы иля бир шярт баьлайыбдыр». М.Ф.Ахундов бир фикри дя гяти сюйляйирди ки, «Мян оруъ тутмурам, намаз гылмырам, мяня ъяза вермяк аллащын ишидир, шярият ня цчцн мяня щядд вурсун вя мяним щаггымда язаб вя ъязаны, щятта юлцмц беля рява эюрсцн?».

М.Ф.Ахундов «Ъон Стцарт милли азадлыг щаггында» мягалясиндя диндя вя ганунларда олан мяъбури щюкмлярин ялейщиня чыхырды. О йазырды ки, «Щиндистан брящмянляринин вя Муса дининин пейрявиляри вя Чин дювлят ганунларына баьлы оланлар дяйирман атлары кимидирляр ки, динлярин вя ганунларын мейдана чыхдыьыны тарихдян бу эцня гядяр онларын щалында щеч бир дяйишиклик цз вермямишдир… Авропа ящалиси дя папаларын тясяллцтц вя католик мязщябинин шиддяти нятиъясиндя милади тарихин ортасына гядяр йухарыда зикр олунан бичаряляр кими иди».

Ейни заманда, мцсялман Шяргиндя мювъуд олан тяригятляр, бу мянада М.Ф.Ахундовун «Бабилик ягидяляри» мягаляси дя диня сюйкянян эеополитик системин дирчялмясини мцмкцнсцз едирди. Кямалцддювлянин «Мян кцлли-ядйаны пуч вя яфсаня щесаб едирям» демяси дя М.Ф.Ахундов гязябинин нятиъяси иди.

М.Ф.Ахундов орта ясрляр интишар тапмыш гуру вя су дилеммасына ясасланан вя ян али эеополитик принсипи дя нязярдян гачырмамышдыр. Хатырладаг ки, онун «Йени дцнйаны фятщ едян Христофор Колумбун тарихи» адлы тяръцмя материалында бу мясяля эениш йер тапмышдыр. Орада су вя торпаьа щаким олмаг ещтирасы йени дцнйа дцзянинин ясасы кими верилмишдир. Мятндя дейилир ки, Португалийа шащзадяси Щенрих йягин етди ки, «дяниз цзяриндян сяфяр етдикдя Африканы кечиб Щиндистана чатмаг вя Африка гитясинин бцтцн сащиллярини кяшф етмяк мцмкцн олаъагдыр. Бу сяфярдян бюйцк газанълар ялдя етмяк вя юз вятяни олан Португалийаны намялум йерлярин мящсулу иля долдурмаг мцмкцн олаъагдыр».

«Кямалцддювля мяктублары»нын биринъи мяктубу да беля башлайыр: «Ей мяним язиз достум Ъялалцддювля, ахыр сюзцня бахдым, инэилис вя фирянэ вя Йенэи-Дцнйа сяфириндян сонра Иран торпаьына сяфяр етдим. Амма пешман олмушам. «Ъийярим кабаб олду». Ъялалцддювлянин су вя гуруну мцгайися етмяк тяфяккцрцнцн нятиъясидир ки, Иран эери галмыш, дцнйа сийасятиндян бир нюв чыхмыш юлкя тясири баьышлайыр.

М.Ф.Ахундов дярйанын фятщ олунмасынын ня гядяр бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну йахшы билирди вя Закиря мяктубунда Инэилтяряни «дярйада нящянэ» адландырырды.

Лакин бу мясялядя дя М.Ф.Ахундов Азярбайъанын эеополитик мцстявидя йер тутмасына шцбщя иля йанашырды. Бурада ясас сябяб мцсялман яталяти вя эерилийи иди. Щятта онун гящряманлары да су мясялясиндя еля бир чевиклик эюстяря билмирляр. Неъя ки «Щаъы Гара» комедийасында Щаъы Гара Араз чайына дцшяряк боьулмаг тящлцкяси гаршысында галыр, Лянкяран ханын вязири ися «дярйа цзцндя сейря чыхыр вя батыр».

М.Ф.Ахундов Азярбайъаны эеополитик мцстявийя чыхара биляъяк шяхсиййятляр дя эюря билмирди. Нясряддин шащдан ися щеч ня эюзлямяк олмазды. Ахундова эюря бунун цчцн Русийада ислащатлар мцяллифи олан Борис Гадунов, Инэилтярядя буржуа дювлятини мющкямляндирян Палмертсен, Пруссийада вя Алманийада мяркязляшмиш дювлят йарадан Ы Вилщелм вя Бисмарк, Италийанын халг гящряманы Щарибалди, Франсада буржуа гурулушунун фяал иштиракчысы В.Адолф Тйер, АБШ вятяндаш мцщарибясиндян галиб чыхаран Линколн кими шяхсиййят олмалыдыр.

М.Ф.Ахундовун эеополитик эюрцшляри ядяби-елми мцбащисялярин мяркязи проблемляриндян олан Ахундовун Фцзулийя мцнасибятиня дя айдынлыг эятирир. Беля ки, М.Ф.Ахундов «Нязм вя няср щаггында»» мягалясиндя йазыр: «Фцзули шаир дейил вя хяйалында ясла тясир йохдур; анъаг назими – устаддыр». Гярибядир ки, о, Фцзули иля мцгайисядя Фирдовси вя Низамини шаир щесаб едир, онлара йцксяк гиймят верир. Ясил щягигят будур ки, Фирдовси вя Низами йарадыъылыьында эеополитик дцшцнъя имканлары эенишдир. Инсанын мяняви дцнйасынын вя инсанын Танрыйа доьру йцксялишини иникас етдирян Фцзули ися дцнйайа эеополитик бахышдан там узагдыр. О йалныз биръя дяфя Шащ Исмайыл Хятайинин адыны тутдуьу «Бянэц Бадя» ясяриндя бу мясяляйя йахынлашмыш, лакин аллегорик юртцк бу йахынлашманы да алт-цст етмишдир. Бяс онда ня етмяк лазымдыр?

М.Ф.Ахундовун «Йени ялифбаны ишя салмаг» ъящдляри йалныз ялифба мясяляси дейилди. О, ялифбаны щярфян дяйишмякля бярабяр она даща эениш мянада йанашырды вя щяр шейи йенидян ялифбадан башламаьы нязярдя тутурду.

Бяс эеополитик систем цчцн Ахундов ня тяклиф едирди?

М.Ф.Ахундов айдынъа эюрцрдц ки, Грибойедов, Пушкин, Лермонтов Шяргя доьру эялирляр, онларын ардынъа Русийа тялясир. Байрон вя инэилис таъирляри Шяргя йол алырлар, онларын ардынъа Инэилтяря аддымлайыр. Александр Дцма вя франсыз ориенталистляри Шярги яляк-вяляк едирляр, онларын изи иля Франса щярякятя башлайыр. Боденштедт Шярг няьмялярини мянимсяйир вя сонра Алманийа Наполеонун дярсляриндян ибрят эютцрмяйиб Шяргя йерийир.

Ахундовун ясярляриндя дя беля бир мянзяря мцшащидя олунур. Мцсйо Жордан щяким-нябатат, Франс Фок, казаклар артыг Азярбайъанда – Шяргдядирляр. Кямалцддювля Авропаны эязиб Ирана-Шяргя гярбли кими гайыдыр.

Мясяля айдындыр: Шярг Гярбя доьру щярякят етмялидир! – Ахундовун эеополитик системиндя апарыъы девиз будур.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
ley.se-todo.com

Поиск